Słownik pojęć

A to może się przydaćdo Słownika!

 

Akcydens, druk akcydensowy (z łac. accidens, tzn. coś przypadkowego) – wyrób poligraficzny nie będący ani książką, ani czasopismem, ani też zadrukowanym opakowaniem. Zasadniczo jest to wyrób jednoarkuszowy, który może być w postaci jednej kartki, lub nierozciętej składki.

Akcydensy to samoistne druki o charakterze użytkowym lub okolicznościowym. Zaliczyć do nich można praktycznie wszystkie pozostałe druki, począwszy od znaczka pocztowego czy wizytówki, aż po plakat.

Podział akcydensów [edytuj]

Potocznie akcydensami nazywane są wszystkie drobne wyroby poligraficzne, nie tylko jednokartkowe, ale także te o niewielkiej liczbie kartek.

 

 

Folder – jeden z najczęściej stosowanych prospektów reklamowych. Ma formę arkusza papieru złożonego jednokrotnie, dwiema płaszczyznami pionowo. Występuje w różnych formatach, ma tylko cztery strony. Zadaniem folderu jest prezentacja towarów przy użyciu druku, ilustracji i kolorów. Folder wykorzystuje także różnego rodzaju mapy, wykresy, dane i inne elementy grafiki w większym stopniu niż ulotki, listy i karty reklamowe.

 

 

 

Broszura

  • wyrób poligraficzny o małej objętości, maksymalnie 4 arkusze drukarskie / 64 strony.
  • w terminologii księgarskiej i bibliotekarskiej: publikacja licząca od 5 do 48 stron.
  • marketing; na broszurę składa się kilka folderów (co najmniej dwa) spiętych razem, obejmujących wielokrotność liczby stron 8 i 16. broszura zawiera sztywne okładki, adresat może ją wielokrotnie przeglądać i w kontaktach z nadawcą powoływać się na dane w niej zawarte. Broszura zawiera wiele danych, informacji, objaśnień w celu znalezienia odpowiedzi na większość zadawanych pytań przez konsumenta.

 

POS (ang. point of sale) właściwie: POSM (ang. point of sales materials) - materiały wspierające sprzedaż; sformułowanie to odnosi się do różnych rodzajów nośników reklamy typu BTL.

W polskiej terminologii marketingowej przyjęło stosować się nazwę POS, jednak polskie wiodące firmy dla określenia produktów wspierających sprzedaż używają terminu POSM. W USA oraz Rosji używa się również określenia POP (Point-of-Purchase).

Materiały te dzielą się na trwałe i miękkie. Przez miękkie określa się głównie wszelkie tanie rozwiązania bazujące na papierze, kartonie. Twarde to kasetony, regały - wszystkie te które są wykonane z plastiku, metalu itp.

Do POS (POSM/ POP) zaliczamy:

Największą i najstarszą branżową organizacją, zrzeszającą na świecie m.in. firmy P.O.S jest POPAI.